Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z SĄDEM

Informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia pism do Sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego.

Pisma można wnosić w postępowaniach sądowych i w innych sprawach nie objętych postępowaniem sądowym.

Postępowania sądowe

Pisma procesowe (poza skargą) składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Sądu (e-PUAP):

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu to:

 /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Skargę składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej (e-PUAP), którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Uwaga!!! Pismo złożone na adres poczty elektronicznej Sądu (adres e-mail) nie wywołuje skutków prawnych.  Aby pismo było skuteczne musi zostać przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Kroki postępowania.

1. Konto na platformie ePUAP

Aby złożyć pismo za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie konta.

Konto można założyć pod poniższym adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

2. Treść pisma.

Pismo składane w formie elektronicznej musi wypełniać wymogi pisma procesowego przewidziane w art. 46 § 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i zawierać co najmniej:

Jeżeli jest to pierwsze pismo w danej sprawie to dodatkowo musi również zawierać:

Każde kolejne pismo strony powinno wskazywać na sygnaturę sprawy.

Dodatkowo każde pismo powinno zawierać - adres elektroniczny (adres na platformie e-PUAP)

Uwaga!!! W przypadku niewskazania adresu elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

 

3. Załączniki. 

Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów.

Uwaga!!! Zamiast odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków takiego pism i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism.

Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

4. Podpis.

Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika:

 

5. Wzór pisma.

Składając pismo w formie dokumentu elektronicznego strona może skorzystać ze wzorów udostępnionych na platformie ePUAP:

Link do formularza wniosku ogólnego

 

6. Rozmiar dokumentu.

Pismo wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.

 

7. Obowiązki strony i przedstawicieli stron.

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby.

Uwaga!!! W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Sądowi znany.

 

8. Urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu przedłożenia data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.

 

9. Wystąpienie do sądu  o elektroniczne doręczanie pism.

Komunikację elektroniczną z Sądem można zainicjować w dowolnym momencie.

Komunikacja elektroniczna z Sądem rozpoczyna się z chwilą:

  1. wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego lub
  2. wystąpienia do Sądu o elektroniczne doręczanie dokumentów
  3. wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów

Od tego momentu Sąd będzie doręczał wszelką korespondencję w postaci elektronicznej.

Wniosek o elektroniczne doręczanie dokumentów a także wyrażenie zgody na takie doręczenie mogą być złożone w formie  elektronicznej lub papierowej.

Zawsze muszą zawierać adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP).

Uwaga!!! Brak wskazania adresu elektronicznego uniemożliwi Sądowi doręczenie stronie korespondencji elektronicznie. Koniecznym będzie doręczenie korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W pierwszym piśmie kierowanym do strony Sąd przypomni o konieczności podania adresu elektronicznego.

 

10. Rezygnacja z elektronicznego doręczania pism.

Strona może w dowolnym momencie zrezygnować z elektronicznego doręczania pism.

Powyższe oświadczenie musi być złożone w formie dokumentu elektronicznego.

Jeżeli strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będzie otrzymywać korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

11. Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez Sąd.

Od dnia zainicjowania przez stronę komunikacji elektronicznej Sąd będzie doręczał stronie wszelką korespondencję w postaci elektronicznej.

Na adres poczty elektronicznej strona otrzyma zawiadomienie o otrzymanym piśmie w postaci dokumentu elektronicznego.

Aby odebrać dokument należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie.

Datą odebrania pisma jest data określona w urzędowym poświadczeniu doręczenia (UPD).

Jeżeli pismo nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni, Sąd prześle je ponownie.

Jeżeli pismo nie zostanie odebrane w ciągu następnych 7 dni, Sąd uzna, że doszło do skutecznego doręczenia pisma.

Pismo uznaje się za doręczone z dniem upływu 14 dnia od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią pisma uznanego za doręczone m.in. przy wykorzystaniu Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA) oraz platformy e-PUAP.

 

Pozostałe sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu

1. Dostarczenie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (Wydział Informacji Sądowej)

W przypadku innych spraw niż związanych z postępowaniem sądowym możliwe jest dostarczenie dokumentów elektronicznych:

płyta DVD

- płyta CD

- pamięć masowa USB

dokument powinien być podpisany:

informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;

akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;

Uwaga!!! dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

2. Rodzaje spraw nieprocesowych załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

Następujące pisma mogą Państwo składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Sądu (e-PUAP):

Dostępne formularze są w MENU BIP zakładka: E-SĄD/e-PUAP-Elektroniczna skrzynka podawcza

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne zawarte są w:

art. 12b, art. 46, art. 47, art. 49a, art. 74a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-41855558-1', 'bip.wroclaw.wsa.gov.pl'); ga('send', 'pageview');