Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia sędziów i asesorów o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej

Na podstawie art. 88a § 4 i art. 106zg § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.; dalej: pusp) w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.; dalej: pusa) Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przekazuje informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez sędziów i asesorów sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

 

1. Pani sędzia WSA Olga Białek oświadczyła, że nie jest i nie była członkiem żadnego zrzeszenia ani fundacji, nie pełni żadnej funkcji w organie fundacji, przed powołaniem na stanowisko sędziego nie należała do partii politycznej, przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie sprawowała urzędu sędziego ani nie należała do partii politycznej.

2. Pani sędzia WSA Katarzyna Borońska oświadczyła, że nie jest członkiem stowarzyszeń lub zrzeszeń, o których mowa w art. 88a § 1 pkt 1 pusp, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem żadnej partii politycznej.

3. Pani sędzia WSA Barbara Ciołek oświadczyła, że w związku z art. 88a § 1 pusp stanowiącym, że sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu i stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa, funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji, członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa – informuje, że powyższe nie dotyczy jej osoby.   

4. Pani sędzia WSA Anetta Chołuj oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej, nie należy do związku zawodowego, ani nie prowadzi działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie należy do stowarzyszeń, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

5. Pani sędzia WSA Dagmara Dominik – Ogińska oświadczyła, że:

  1. od 2009 r. jest członkiem indywidualnym w International Fiscal Association (IFA);
  2. od 2010 r. jest członkiem indywidualnym i członkiem zarządu International Association of Tax Judges (IATJ);
  3. od 2012 r. jest członkiem indywidualnym w Association of European Administrative Judges (AEAJ).

Ponadto oświadczyła, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz że nie była członkiem żadnej partii politycznej.

6. Pan sędzia WSA Ireneusz Dukiel oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz nie sprawował urzędu sędziego przed dniem 29 grudnia 1989 r., zaś przed powołaniem na stanowisko sędziego nie był członkiem żadnej partii politycznej.

7. Pani sędzia NSA Halina Filipowicz–Kremis oświadczyła, że była członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1979-1989 i że była tzw. „szeregowym” członkiem Stronnictwa i nigdy nie pełniła w nim żadnej funkcji. Obecnie nie jest członkiem żadnego stowarzyszenia, ani zrzeszenia, nie pełni funkcji w organie żadnej fundacji.

8. Pani sędzia WSA Daria Gawlak–Nowakowska oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, nie jest członkiem stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie żadnej fundacji, oraz nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, także przed dniem 29 grudnia 1989 r.

9. Pani sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej (także przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brała i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP). Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej, dobrowolnie oświadcza, że nie jest członkiem zrzeszenia ani stowarzyszenia.

10. Pani sędzia WSA Bogumiła Kalinowska oświadczyła, że od 17 lutego 2020r. jest członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich, w którym nie pełni żadnych funkcji. Ponadto poinformowała, że od dnia 6 kwietnia 2001 r. jest działkowcem – członkiem stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą – Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy, oraz że nie pełniła i nie pełni żadnych funkcji w jakiejkolwiek fundacji. Nie była członkiem partii politycznej.

11. Pani sędzia WSA Ewa Kamieniecka oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, także przed dniem 29 grudnia 1989 r.

12. Pan sędzia WSA Piotr Kieres oświadczył, że nie należy i nie należał do partii politycznej (również przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brał i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia, dobrowolnie oświadczył, że jest od 5 lipca 2007 r. członkiem samorządu radców prawnych z zawieszonym od 28 listopada 2017 r., prawem do wykonywania zawodu radcy prawnego – w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości tzn. powołaniem na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 75) i zawodu tego nie wykonuje.

13. Pan sędzia WSA Władysław Kulon oświadczył, że: od 2001 r. jest członkiem Polskiego Związku Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy, od 12 czerwca 2012 r. jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, od lipca 2007 r. jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, w którym od dnia 18 maja 2008 r. do dnia 10 kwietnia 2011 r. pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej. Ponadto Pan sędzia poinformował, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz że przed powołaniem na stanowisko sędziego ani w okresie sprawowania urzędu nie był członkiem żadnej partii politycznej.

14. Pan sędzia WSA Zbigniew Łoboda oświadczył, że nie jest i nie był członkiem zrzeszenia (w tym stowarzyszenia), ani nie pełnił funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego.

15. Pani sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk oświadczyła, że w związku z art. 88a § 1 pusp stanowiącym, że sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu i stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa, funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji, członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa – informuje, że  powyższe nie dotyczy jej osoby.  

16. Pani sędzia NSA Anna Moskała oświadczyła, że nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto Pani sędzia poinformowała, że w okresie przed 1989 r. należała do PZPR i do Związku Zawodowego Solidarność. Jednocześnie oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp) w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP).

17. Pani sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz oświadczyła, że nie należy do żadnej partii politycznej, związku zawodowego ani fundacji, nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów – tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Jednocześnie Pani sędzia oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP). Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej oświadcza, że jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych od chwili jego założenia – nadal, nie należy i nie należała do żadnej fundacji, nie należy do żadnej partii politycznej, przed powołaniem od 1 stycznia 2004 r. na stanowisko sędziego również nie należała do żadnej partii politycznej; od 1986 - 1989 należała do PZPR - nie pełniąc w partii żadnych funkcji.

18. Pan sędzia WSA Marek Olejnik oświadczył, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

19. Pani asesor WSA Marta Pająkiewicz – Kremis oświadczyła, że: aktualnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych (wpis uzyskała w grudniu 2006 r., ma zawieszone uprawnienia), aktualnie jest członkiem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (jest członkiem od 2006 r.). Oświadczyła także, że nie pełni żadnej funkcji ani w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, ani w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Oświadczyła nadto, że nie jest członkiem żadnego innego zrzeszenia, ani stowarzyszenia, jak również, nie pełni funkcji w organie żadnej fundacji. Oświadczyła również, że przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego, ani przed dniem 29 grudnia 1989 r., nie była członkiem żadnej partii politycznej.

20. Pani sędzia WSA Alicja Palus oświadczyła, że nie była ani nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełniła ani nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

21. Pani sędzia WSA Kamila Paszowska – Wojnar oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej (także przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brała i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji. Jednocześnie oświadczyła że od 2001 r. jest członkiem Stowarzyszenia Biuro Porad Obywatelskich (bez pełnienia jakichkolwiek funkcji).

22. Pani sędzia WSA Katarzyna Radom oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacji, nie pełni w tych organach żadnej funkcji, nie była członkiem żadnej partii politycznej, także przed dniem 29 grudnia 1989 r., choć przed tą datą nie sprawowała urzędu sędziego.

23. Pani sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska oświadczyła, że od dnia 12 kwietnia 2018 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, w którym nigdy nie pełniła żadnej funkcji, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, była w okresie od czerwca 1979 r. do dnia 29 grudnia 1989 r. członkiem PZPR, w której nigdy nie pełniła żadnych funkcji.

24. Pani sędzia WSA Marta Semiczek oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej (także przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brała i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Jednocześnie oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP). Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej, dobrowolnie oświadczyła, że jest od 2002 r. członkiem Polskiej Ligi Western i Rodeo, a od 2010 r. członkiem Stowarzyszenia Amnesty International Polska.

25. Pan asesor WSA Wojciech Śnieżyński oświadczył, że nie jest i nie był członkiem jakiegokolwiek zrzeszenia, stowarzyszenia, czy też partii politycznej oraz nie pełni i nie pełnił funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

26. Pan sędzia WSA Tomasz Świetlikowski oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia i stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko sędziego, ani przed 29 grudnia 1989 r., nie był członkiem żadnej partii politycznej.

27. Pani sędzia WSA Maria Tkacz – Rutkowska oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej, nie należy do związku zawodowego, ani nie prowadzi działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie należy do stowarzyszeń, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

28. Pan sędzia WSA Gabriel Węgrzyn oświadczył, że jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej – od 2015 r. Ponadto oświadczył, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

29. Pani sędzia WSA Wanda Wiatkowska–Ilków oświadczyła, że nie jest członkiem żadnego stowarzyszenia, w tym zrzeszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego i sędziego ani w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie była członkiem żadnej partii politycznej.

30. Pan sędzia WSA Alojzy Wyszkowski oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko sędziego lub asesora sądowego ani w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 roku nie był członkiem żadnej partii politycznej.

31. Pan Wojciech Śnieżyński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oświadczył, że poza członkostwem w Spółdzielni Mieszkaniowej, nie jest członkiem żadnego zrzeszenia w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz przed powołaniem na stanowisko sędziego nie był członkiem żadnej partii politycznej.

Wersja XML