Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje prezesa sądu:

1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,

2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu,

3. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu,

4. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności:

- wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,

- organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu,

- sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym, przyjętych przez Kolegium Sądu,

- czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu,

- dba o należytą kulturę pracy,

- zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA,

- zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne,

- przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie,

- przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych,

- przedstawia informację o działalności sądu,

- przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

 

Zgromadzenie ogólne sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje Zgromadzenia ogólnego sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

1. rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu,

2. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego,

3. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie,

4. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów,

5. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu.

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Lista sędziów i asesorów

 

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

1. ustala podział czynności w sądzie, na wniosek prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom,

2. rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów,

3. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy,

4. podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.

 

Podstawa prawna:

- art. 19, art. 20, art. 23, art. 24, art. 25 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.)

- § 19, § 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1177)

- zarządzenie Nr 14/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do działania w imieniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wersja XML