Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział I

Komunikat nr 3/I/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, przedawnienie

Wyrok z dnia 22 lipca 2019 r. sygnatura akt I SA/Wr 365/19 (prawomocny)

Tezy:

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2020 r. sygnatura akt I FSK 42/20 oddalający skargę kasacyjną

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 2/I/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: egzekucyjne postępowanie

Wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r. sygnatura akt I SA/Wr 835/19 (prawomocny)

Teza: Istnienie obowiązku [ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi] należy oceniać przez pryzmat tego, czy osoba posiadała status właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.]. Istotne są tu przepisy rangi ustawowej, nie zaś przepisy prawa miejscowego. To bowiem ustawa kreuje z mocy prawa obowiązek z tytułu daniny będącej opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym obciąża właściciela nieruchomości. Tego obowiązku nie kreuje deklaracja. Dokument ten jedynie potwierdza rzeczony obowiązek i wskazuje wysokość tej opłaty. W przypadku natomiast zbycia nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela, obowiązki wynikające z przepisów u.c.p.g. przechodzą na nowego właściciela nieruchomości.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/I/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług

Wyrok z dnia 5 lutego 2020 r. sygnatura akt I SA/Wr 733/19 (nieprawomocny)

Tezy: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE] akcentuje realną możliwość wykonania prawa do odliczenia VAT przez podatnika i jeżeli wykonanie tego prawa jest praktycznie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione (zasada skuteczności), to uznaje, że termin zawity, z którego upływem wiąże się sankcja w postaci utraty prawa do odliczenia, jest w takiej sytuacji niezgodny z 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W świetle aprobowanej do czasu wydania orzeczenia TSUE z dnia 29 września 2015 r. Gmina Wrocław, C-276/14, praktyki krajowej, nie ulega wątpliwości, że ewentualna, wcześniejsza korekta Gminy w zakresie rozliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na inwestycje, do których odnosił się jej wniosek o stwierdzenie nadpłaty, nie byłaby uwzględniona. Rzeczywista możliwość dokonania przedmiotowego odliczenia pojawiła się dopiero po wydaniu powyższego wyroku TSUE i na skutek tego wyroku.

Przyjęcie, że termin przedawnienia prawa do odliczenia z art. 70 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa rozpoczął swój bieg od dnia wystawienia przedmiotowych faktur VAT, w okolicznościach tej konkretnej sprawy godzi w zasadę skuteczności. Powyższy przepis należy zatem wykładać w sposób prounijny, tak, aby zapewnić realizację wskazanej zasady. W konsekwencji, celem realizacji tej zasady należy przyjąć, że jego bieg rozpoczyna się od dnia ogłoszenia wyroku TSUE w sprawie C-276/14.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

Wersja XML