Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata skarbowa

nowa podstrona, dodana 2007-01-09


Wobec dużej ilości  pytań dotyczących wnoszenia opłaty skarbowej, informujemy, że w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Zawarte w niej regulacje pozwalają na wnoszenie opłaty skarbowej tylko gotówką w kasie organu podatkowego albo bezgotówkowo, czyli przelewem na rachunek bankowy organu podatkowego, którym w wypadku opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent), o czym mowa w art. 12  ust.1 ustawy o opłacie skarbowej. Jednocześnie organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach  opłaty skarbowej jest zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Ponadto informujemy, że  zgodnie z art. 6.ust. 1 ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz. 1804), składający pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy z zastrzeżeniem ust. 2.  

Informacje dotyczące sposobu wnoszenia opłaty skarbowej

informację wytworzył(a): Robert Hubacz
za treść odpowiada: Robert Hubacz
data wytworzenia: 9 stycznia 2007r.

 

Wersja XML