Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie ustawowe od kosztów sądowych w pełnym zakresie

Od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolnione są:

- z zakresu pomocy i opieki społecznej,

- dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

- dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych

- ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

- z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

- udzielania cudzoziemcom ochrony,

- dotyczących dodatków mieszkaniowych.

 

Zwolnienie ustawowe od kosztów sądowych w ograniczonym zakresie.

Od obowiązku ponoszenia opłat sądowych (tj. wpisu sądowego i opłaty kancelaryjnej) zwolnione są:

Zwolnienie to nie obejmuje spraw organizacji pożytku publicznego dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej.

Zwolnienie od kosztów sądowych na wniosek (prawo pomocy)

 

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o prawo pomocy:

strona, która nie jest objęta ustawowym zwolnieniem od kosztów sądowych, może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy składając stosowny wniosek do sądu administracyjnego

uczestnik postępowania - osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego

 

Zakres prawa pomocy

W ramach prawa pomocy można ubiegać się o:

Warunki formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy

 

Strona (uczestnik) może złożyć wniosek o prawo pomocy przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

 

Urzędowy formularz wniosku o prawo pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy musi zostać złożony na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.

Niezłożenie wniosku na ww. formularzu stanowi brak formalny podlegający uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Pobierz formularz wniosku

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba fizyczna (PPF)

Powyższy link odsyła do formularza wniosku PPF, który może być wypełniony elektronicznie

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba prawna (PPPr)

Powyższy link odsyła do formularza wniosku PPPr, który może być wypełniony elektronicznie

 

Wskazówki jak wypełnić formularz

na biurze podawczym sądu administracyjnego, albo

nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych), albo

w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – co jest równoznaczne z wniesieniem wniosku do sądu administracyjnego, albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe

wyciągi z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy

odpisy lub wypisy z rejestrów urzędowych

odpisy dwóch ostatnich bilansów

zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu, uzyskanych wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwóch lat

zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej.

 

 

Pełnomocnik z urzędu

W ramach prawa pomocy strona/ uczestnik postępowania może ubiegać się o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu.

Przed sądem administracyjnym można ustanowić

 

Warunki formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu informacja jak powyżej.

Poniższy link kieruje do formularza dla pełnomocników  świadczących pomoc prawną z urzędu do wypłaty wynagrodzenia.

Plik do pobrania (.doc) DOCOświadczenie pełnomocnika świadczącego pomoc prawną z urzędu do wypłaty wynagrodzenia w sprawie.doc
 

 

--------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: 

 

 

Wersja XML