Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku

W myśl art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać (…) wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania (…) wniosków i skarg określa ustawa (przepisy prawne wskazane poniżej).

Organ właściwy

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu jako organ posiadający bezpośredni nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozpoznaje  skargi i wnioski dotyczące działalności tego Sądu.

Prezes Naczelnego Sądu we Wrocławiu  jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zadania w zakresie prowadzenia spraw skarg i wniosków wykonuje Wydział Informacji Sądowej, którego pracami kieruje Przewodniczący Wydziału – Menu BIP zakładka: Struktura organizacyjna/Wydział Informacji Sądowej

 

Forma i sposób wniesienia skargi/ wniosku

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

na piśmie:

 

Podmiot uprawniony

Każdy podmiot może składać skargi i wnioski w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skarga lub wniosek może pochodzić z przesłanej przez redakcję publikacji.

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

Elementy skargi/wniosku

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

Kwalifikowanie pisma według treści

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Termin i sposób załatwienia skargi/wniosku

Przedłużenie terminu załatwienia skargi/wniosku

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi:

Uwaga!

Jeśli z treści skargi wynika, że skarga dotyczy czynności sądu administracyjnego podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, wówczas prezes sądu administracyjnego przekazuje ją do akt sprawy – uznaje pismo za środek zaskarżenia podlegający rozpoznaniu w toku instancji.

Jeśli natomiast z treści skargi wynika, że dotyczy ona czynności jeszcze niedokonanych, wówczas taką skargę traktuje się jako pismo procesowe i niezwłocznie przekazuje do akt sprawy.

Skargi/wnioski pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Niewłaściowść sądu administracyjnego

Ponowienie bezzasadnej skargi

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – sąd administracyjny może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania skarg-wniosków-petycji znajduje się w MENU BIP w zakładce: RODO

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

Wersja XML