Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Petycje

Prawo do złożenia petycji

W myśl art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje (…) w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji (…) określa ustawa (przepisy prawne wskazane poniżej).

Organ właściwy

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu jako organ posiadający bezpośredni nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozpoznaje  petycje mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zadania w zakresie prowadzenia petycji wykonuje Wydział Informacji Sądowej, którego pracami kieruje Przewodniczący Wydziału –MENU BIP zakładka: Struktura organizacyjna/Wydział Informacji Sądowej.

Forma i sposób wniesienia petycji

Petycje mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na piśmie:

• w Biurze Podawczym (parter budynku Sądu)

• za pośrednictwem poczty na adres: ul. Świętego Mikołaja 78-79 50-126 Wrocław

• pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

• za pośrednictwem platformy e-PUAP -MENU BIP zakładka:  E-Sąd/ e-PUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Podmiot uprawniony

Każdy podmiot może składać petycję w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,

Rodzaje petycji

Petycja jednokrotna – jeżeli podmiot składa jedną petycję dotyczącą danej sprawy

Petycja wielokrotna - jeżeli kilka podmiotów wnosi petycje dotyczące tej samej sprawy a sąd administracyjny zarządzi łączne ich rozpoznanie

Elementy petycji

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Petycja składana w imieniu osoby trzeciej

Kwalifikowanie pisma według treści

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycje nie podlegające rozpatrzeniu

Termin i sposób załatwienia petycji

 

Niewłaściwość sądu administracyjnego

 

Zbiorcza informacja o wniesieniu petycji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

W latach 2015 - 2019 nie wniesiono żadnych petycji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania skarg-wniosków-petycji znajduje się w MENU BIP w zakładce: RODO

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

Wersja XML