Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 49/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r.


Wrocław, dnia 30 października 2020 r. 

Prez - 0120-  49/20

 

Zarządzenie  nr 49/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2 wśród osób zatrudnionych

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu ujednolicenia postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2 wśród osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ustala się procedury postępowania stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu w Biuletynie Informacji Publicznej, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania PDF (0.04) PDFZarządzenie Nr 49-2020 Prezesa WSA we Wrocławiu z dn. 30.10.2020 r..pdf

 

Załącznik do Zarządzenia nr 49/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r.

 

Do pobrania (.docx) (0.07 MG) ( DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 49-2020 Prezesa WSA we Wrocławiu.docx

 

 

 

Wersja XML