Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk oraz praktyk studenckich i osób odbywających praktyki oraz praktyki studenckie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk oraz praktyk studenckich i osób odbywających praktyki oraz praktyki studenckie

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach ubiegania się o odbywanie praktyk oraz praktyk studenckich, a także odbywania praktyki oraz praktyki studenckiej (zwanych dalej: praktykami) jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Jednostką organizacyjną Administratora przetwarzającą Pani/Pana dane osobowe jest Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielami jednostki organizacyjnej przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe będzie Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych (tel. 71 31 60 207) oraz upoważnieni Pracownicy Administratora.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a po zakończeniu - w celach archiwalnych lub w celu obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy/porozumienia o odbywanie praktyki lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, jako osoby ubiegającej się o odbywanie praktyki przed zawarciem umowy/porozumienia.

Niepodanie przez Panią/Pana tych danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji o przyjęcie na praktykę oraz niemożnością odbycia praktyki.

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu innym podmiotom, niż organy i podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres odbywania praktyki, a także po jej zakończeniu zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Administratora. Dane osób niezakwalifikowanych do odbywania praktyk zostaną zniszczone zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Administratora.

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15-17 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z art. 17 ust. 3 lit. d) i e) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych.

Realizując jedno z ww. uprawnień może być Pani/Pan poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

 1. Dodatkowe informacje:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/  (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).

 

………………………………………                                      ……………………………………………………………………

        /miejsce, data/                                                                       /czytelny podpis imieniem i nazwiskiem/

 

 

 

Wersja XML