Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

Wymienione wyżej urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno– organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.

 

Repertoria służą do  ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.

 

W każdym wydziale prowadzi się dziennik korespondencji (DK), w którym rejestruje się skargi i inne środki zaskarżenia wniesione bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjne i inne środki zaskarżenia wniesione bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono oraz wykaz spraw za skarg na akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5-7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Sekretariat każdego wydziału prowadzi kontrolkę wysyłanych akt. Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wokand z rozpraw oraz zbiór wokand z posiedzeń niejawnych. Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne dzienniki i księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

       Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

---------------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

 

Wersja XML