Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sadowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Powyższe oznacza, że w okresie od 13 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie biegną terminy procesowe na dokonanie czynności procesowych, w tym tych do których wykonania strony (uczestnicy postępowania) zostali wezwani przez Sąd. Terminy te rozpoczną swój bieg (lub będzie on kontynuowany - w przypadku terminów już rozpoczętych) następnego dnia po odwołaniu stanu epidemii ogłoszonego z powodu CONVID-19.

 

 

Na podstawie § 1 pkt 1 zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Nr 9 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że do końca kwietnia 2020 nie będą wyznaczane rozprawy, a zaplanowane już rozprawy będą odwołane.

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 7/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 
w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z  z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia  stanu pandemii oraz stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia pracy Sądu związanej z zamknięciem placówek szkolno–oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożenia dla zdrowia związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządza się, co następuje:
 

§ 1

Z dniem 16 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:

1) odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym oraz na posiedzeniach niejawnych, nie dotyczy to rozpraw, w których Sąd odroczył ogłoszenie wyroku,

2) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa oraz przez Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,

3) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,

4) dostęp do informacji sądowej zapewnia się w drodze telefonicznej a dostęp do akt spraw w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce „Załatwianie spraw” – „Elektroniczna komunikacja z sądem”.
 

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do realizacji niniejszego zarządzenia.
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

W związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że wszystkie terminy ogłoszeń orzeczeń w sprawach o następujących sygnaturach: I SA/Wr 862/19, I SA/Wr 768/19, I SA/Wr 747/19, I SA/Wr 748/19, I SA/Wr 814/19, I SA/Wr 815/19, I SA/Wr 816/19, I SA/Wr 817/19, I SA/Wr 142/19, I SA/Wr 992/19, I SA/Wr 724/19, I SA/Wr 915/19, I SA/Wr  916/19, I SA/Wr 1025/19, I SA/Wr 939/19,II SA/Wr 821/19, II SA/Wr 799/19, II SA/Wr 697/19, III SA/Wr 45/20, III SA/Wr 559/19, IV SA/Wr 25/20, IV SA/Wr 34/20, odbędą się w zaplanowanych terminach w sali A mieszczącej się na parterze budynku Sądu.

Jednocześnie informuję, że we wszystkich sprawach, w których z powodu zagrożenia epidemiologicznego odroczono rozprawy, istnieje możliwość rozpoznania tych spraw w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), przy czym strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
będzie nieczynna.

Wpłat dokonywać należy wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

 

Informujemy również, że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Biuro Podawcze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu będzie nieczynne.
Przyjmowanie korespondencji odbywa się jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Brak opisu obrazka

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 78-79
50-126 Wrocław

tel. +48 71 3160257

NIP 897-16-88-948
REGON 932961258
KONTO BANKOWE:
NBP O/O WROCŁAW
68101016740040822231000000

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
pn. - pt. 7.30 - 15.30

Prezes Sądu
środa 11.00 - 13.00

Przewodniczący Wydziałów
poniedziałek 9.00 - 13.00

Biuro Podawcze
pn. - pt. 7.30 - 15.00

Kasa Sądu
pn. - pt. 8.00 - 10.30 i 11.00 - 13.00

Wydział Informacji Sądowej przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu.

Mapa dojazdowa 
Mapa dojazdowa

PDFPoznaj sądy administracyjne.pdf
PDFPoznaj sądy administracyjne.Informacje dla młodzieży.pdf
PDFRozprawa.pdf
PDFKoszty sądowe.pdf
PDFPrawo pomocy.pdf
PDFŚrodki odwoławcze.pdf
PDFMediacja w sądach administracyjnych.pdf

Wersja XML