Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Informacji Sądowej

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:
1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;
2. udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;
3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
4. sprawozdawczości statystycznej sądu;
5. obowiązków administratora systemu informatycznego;
6. przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
7. obsługi rzecznika prasowego sądu;
8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
9. prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący wydziału informacji sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu.

 

Podstawa prawna: 
- art. 17 § 1, art. 23 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
- § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
- zarządzenie Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych

 

 

 

 

 

Wersja XML