Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydziały orzecznicze

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dzieli się na cztery wydziały orzecznicze oznaczone liczbami rzymskimi I, II, III, IV. Wydziały te utworzono na podstawie, ustalonych w przepisach o biurowości, kryteriów rzeczowo-problemowych określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych. Poniżej przedstawiono orientacyjne kategorie spraw jakimi zajmują się poszczególne Wydziały Sądu. Jednocześnie przedmiot spraw oznaczony został za pomocą symboli, z treścią których można zapoznać się korzystając z odesłania umieszczonego na dole niniejszej informacji.

 

·         Do Wydziału I należą sprawy z zakresu podatków  i  innych świadczeń pieniężnych, do  których  mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucji tych świadczeń pieniężnych (symbol 611) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627), w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery A do J.

·         Do Wydziału II należą sprawy z zakresu: budownictwa, gospodarki mieniem, gospodarki wodnej, środowiska, komunalizacji mienia, wywłaszczeń, przejęcia mienia, cen, ludności, kościołów, geologii i górnictwa, zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii (symbole 601, 602, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 615, 616, 618, 628 i 629) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627), w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery K do M.

·         Do Wydziału III należą sprawy z zakresu: działalności gospodarczej, energetyki, uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć, ubezpieczeń majątkowych, jakości, telemediów, samorządu terytorialnego, cła, broni i materiałów wybuchowych, spraw kapitałowych i bankowości, własności przemysłowej, funduszy emerytalnych, dróg, kolei, lotnictwa i żeglugi, kultury fizycznej, finansów publicznych w tym egzekucji należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych, rolnictwa i leśnictwa (symbole: 603, 604, 608, 617, 622, 623, 625, 626, 630, 631, 635, 637, 646, 651, 652, 653 i 655) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627), w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery N do Ś.

·         Do Wydziału IV należą sprawy z zakresu: pracy, spraw mieszkaniowych, obronności, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury i sztuki, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń społecznych w drodze wyjątku, ujawnienia przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zdrowia i edukacji (symbole 614, 619, 620, 621, 624, 632, 633, 634, 636, 645, 647, 648, 649, 650 i 654) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627), w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery T do Ż.

 

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych oraz wykonania orzeczeń Sądu należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej (symbole: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659).

Przewodniczący Wydziału
Kompetencje przewodniczącego wydziału:
1. kieruje wydziałem
2. wykonuje, w zakresie zadań wydziału, czynności prezesa sądu w zakresie

3. wykonuje czynności sądowe w następującym zakresie: 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

 


 

 

 

Wersja XML