Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział mediów w rozprawie

Udział mediów w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy
 
Posiedzenia przed sądem administracyjnym są jawne z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 1302), to jest jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża moralności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu, a także gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące informacje niejawne oraz gdy Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, jeżeli wymaga tego ochrona życia prywatnego strony lub inny ważny interes prywatny, o czym stanowi  art. 90 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie mniej jednak nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie. 
W rozprawach przed Sądem mogą brać udział przedstawiciele mediów, jednakże dokonywanie rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy, może odbywać się po uprzednim wyrażeniu zgody przez przewodniczącego składu orzekającego. Przy czym zgoda ta może określać warunki rejestracji, na przykład miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy. 
Preferowaną formą jest składanie pisemnych wniosków przed rozprawą albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 
 
Za treść informacji odpowiada rzecznik prasowy WSA we Wrocławiu sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska
Wersja XML